Visie en missie

SBO Daltonschool de Leilinde is een christelijke school. Dit houdt in dat wij onze wortels hebben in het christelijke geloof. Wij geven dit vorm d.m.v. bijbelverhalen, bidden, zingen en het met elkaar vieren van het kerst- en paasfeest: het feest van de geboorte van Christus en zijn opstanding uit de dood. Wij hechten aan dit alles zeer veel waarde. Natuurlijk blijkt die identiteit niet alleen uit de godsdienstlessen en vieringen. Wij willen door ons omgaan met kinderen, ouders/ verzorgers en collega’s laten zien dat we respectvol met elkaar dienen om te gaan.

 

Op SBO Daltonschool de Leilinde zijn alle kinderen welkom: ook zij die een andere levensovertuiging hebben. Zij dienen wel onze identiteit te respecteren. Voor ons geldt dat wij niet op zoek zijn naar wat ons scheidt, maar juist op zoek willen gaan naar wat ons als mensen bindt.

In onze multiculturele samenleving worden we geconfronteerd met mensen die anders denken en geloven. Wij willen onze kinderen leren daar op een respectvolle manier mee om te gaan. Dat zien wij als een belangrijke opdracht vanuit onze christelijke levenshouding.
 

Wij geven de kinderen onderwijs volgens Dalton. De volgende uitgangspunten zijn daarom voor ons van wezenlijk belang in ons onderwijsaanbod:
 

 • Iedereen heeft zijn/haar eigen kwaliteiten.
 • Elk kind werkt op het eigen niveau.
 • Leren omgaan met je eigen mogelijkheden en onmogelijk-heden.
 • De leerkracht stimuleert en begeleidt leerlingen naar zelfstandigheid.
 • Plezier in het werk en de omgang met elkaar.
 • Kinderen op een positieve manier stimuleren.
 • Accepteren van onderlinge verschillen en deze respecteren.
 • De aandacht van de leerkracht evenwichtig verdelen over de kinderen ter bevordering van een goede groepssfeer.
 • Werken aan zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerking, reflectie, doelmatigheid/ effectiviteit
Onze algemene visie op Daltononderwijs:
 

 
De volgende uitgangspunten zijn voor ons van wezenlijk belang in ons onderwijs:
 
 • Iedereen heeft zijn/haar eigen kwaliteiten.
 • Elk kind werkt op het eigen niveau.
 • Leren omgaan met je eigen mogelijkheden en onmogelijkheden.
 • De leerkracht stimuleert en begeleidt leerlingen naar zelfstandigheid.
 • Plezier in het werk en de omgang met elkaar.
 • Kinderen op een positieve manier stimuleren.
 • Accepteren van onderlinge verschillen en deze respecteren.
 • De aandacht van de leerkracht evenwichtig verdelen over de kinderen ter bevordering van een goede groepssfeer.
 • Werken aan zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerking, reflectie, doelmatigheid/ effectiviteit
Wij hebben gekozen voor het daltonconcept om deze uitgangspunten vorm te geven.
 
 
Daltononderwijs:
Helen Parkhurst ( 1886-1973) en het Daltononderwijs:                                     
In Nederland zijn bijna 400 Daltonscholen. Het Daltononderwijs komt van oorsprong uit Amerika. Helen Parkhurst heeft de ideeën voor het Daltononderwijs bedacht en in praktijk gebracht.
Beschrijving: http://www.daltondeleeuwerik.nl/images/Helen_Parkhurst.jpg
 
Het ontstaan van Daltononderwijs:
Helen Parkhurst werd geboren in de Verenigde Staten van Amerika, in de staat Wisconsin in het jaar 1886. Als vijfjarig meisje kan ze al heel goed lezen. Op zeventienjarige leeftijd start  ze met lesgeven op een eenmansschooltje in Waterville. Hier zaten 40 kinderen op, verspreid over acht leerjaren. Omdat ze niet aan alle kinderen tegelijk instructie kon geven, ging ze bedenken hoe het op een andere manier wel kon. Ze begon met experimenteren en ze bedacht een manier van werken, waarin leerlingen, zelf verantwoordelijk, keuzes maakten, zelfstandig werkten en leerden en samenwerkten met de onderwijzer en de andere kinderen. Door middel van reflectie, zowel door de leraar als door de leerlingen, werd het onderwijs “efficiënter”; leerlingen waren voortdurend aan het leren en ontwikkelen en hoefden niet te wachten op de leraar. Voor de leraar betekent het: focus op de ontwikkeling van het kind, in plaats van focus op de leerstof.
In 1922 heeft Helen Parkhurst haar inzichten beschreven in “Education on the Daltonplan”, waarin ze ons oproept haar niet klakkeloos na te volgen, maar steeds vanuit visie (Mensen zonder vrees) te blijven denken en ontwikkelen. “Dalton is  geen methode, maar een manier van denken.”

Het Daltononderwijs op SBO Daltonschool de Leilinde:
SBO Daltonschool de Leilinde mag zich sinds juni 2010 officieel een Daltonschool noemen. Dat houdt in dat er binnen de school volgens het Daltonconcept gewerkt wordt. En dat de visitatiecommissie van de Nederlandse Daltonvereniging (NDV) de school als daltonschool erkend heeft. Ook bij de tweede visitatie (2015) werd dit opnieuw vastgesteld en erkend.
Dalton is terug te zien in de gehele school door middel van de vijf kernwaarden: zelfstandigheid , vrijheid in gebondenheid ( verantwoordelijkheid) , samenwerking, reflectie en effectiviteit /doelmatigheid.
 
Zelfstandigheid:
De zelfstandigheid van de leerlingen geven wij vorm op alle gebieden. Zo is het niet alleen van belang dat een leerling zelfstandig met (hulp)middelen leert om gaan, maar ook dat hij/zij zelfredzaam is, leert omgaan met uitgestelde aandacht en leert plannen. De ontwikkeling van zelfstandigheid houdt in dat elke leerling op zijn/haar eigen niveau zo zelfstandig mogelijk wordt. De leraren onderschrijven het motto: “alles wat leerlingen kunnen, doen wij niet (meer) voor ze”!
 
Wij streven ernaar dat de zelfstandigheid van de leerlingen bestaat uit:
 • omgang met anderen, binnen sociale situaties en samenwerkingsvormen
 • inplannen van de taakkaart met daar op de te maken lesstof (van de verschillende vakken)
 • zelfcorrectie op zowel leersituaties als op sociale situaties
 • leren omgaan met uitgestelde aandacht
 • zelfstandig met hulpmiddelen/materialen omgaan
 • zelfstandig uitvoeren van verantwoordelijkheden
Bij bovenstaande punten vinden wij het belangrijk dat er ingespeeld wordt op de niveauverschillen tussen de leerlingen/groepen. Daarnaast houden wij rekening met de capaciteiten van de individuele leerling.
 
Verantwoordelijkheid:
De vrijheid in gebondenheid, die wij verantwoordelijkheid noemen, komt tot uiting in:
Het leren de kinderen, op hun niveau, verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf, hun medemens en de omgeving. De school geeft de kaders aan (gebondenheid) waarbinnen de kinderen zich in vrijheid mogen bewegen. Dat betekent dat we de leerlingen keuzes geven en samen reflecteren op de gemaakte keuzes. Daarbij is het geven van vertrouwen een voorwaarde.
 
Samenwerken:
Om later als volwassene te kunnen deelnemen aan de samenleving moet je leren samenwerken. Je moet leren samenwerken met mensen uit verschillende culturen. Ieder mens is immers verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn omgeving.
In dit kader, hebben we er tevens voor gekozen om met “mediation” te werken. Mediation is het door een leerling ( die optreedt als “oplosser) laten oplossen van “kleine” probleempjes, welke in de grote pauze op het schoolplein zijn gebeurd. De mediator spreekt met de leerlingen, die een probleempje, hadden en zorgt door middel van in te praten dat de probleempjes opgelost kunnen worden. Hierbij is ook altijd een leerkracht of onderwijsassistent aanwezig om, indien nodig, het proces in goede banen te leiden.
De samenwerking komt in onze school tot uiting door middel van: Samenwerken met een maatje, het leren samenwerken in groepjes, het leren tonen van respect naar elkaar
De leerlingen leren om minder afhankelijk te zijn van de leerkracht. Elk kind werkt op onze school op zijn / haar eigen leerniveau. Daarbij kunnen ze dan leren om een beroep te doen op een klasgenoot, wanneer ze iets willen vragen. De leerkracht ziet zijn/haar rol veranderen naar een meer begeleidende functie.
 
Reflectie:
Bewustwording van het eigen handelen is de voorwaarde om tot leren te komen. Terugkijken, bijstellen en vooruitkijken zijn helpend bij de ontwikkeling, dit geldt zowel voor de leerlingen als het team.
We evalueren regelmatig en waar van toepassing volgt een reflectiegesprek. Ook reflecteren moet je leren, we bieden de leerlingen handvatten om zich reflectie eigen te maken. Denk daar bij aan: het aangeven van de doelen, feedback geven (en ontvangen), het stellen van open vragen en het voeren van kind/coachgesprekken.
De school hanteert een doorgaande lijn m.b.t. reflectie.
 
Effectiviteit/ doelmatigheid:
Het is onze overtuiging dat effectiviteit ontstaat door de juiste inzet van bovenstaande kernwaarden. Als leerlingen zich bewust zijn van dat wat ze al kunnen en wat er nog te ontwikkelen is (reflectie) en de verantwoordelijkheid mogen nemen voor hun leren, waarbij ze zelfstandig en waar nodig in de samenwerking kunnen leren ontstaat doelmatigheid.
 
Borging:
Wij borgen ons daltononderwijs door middel van het daltonontwikkelplan (en het Handboek voor leerkrachten met o.a. Dalton) waarin de visie en de werkwijze beschreven staan.
Daarnaast blijven we steeds in ontwikkeling door middel van teambijeenkomsten, het bezoeken van andere scholen en de regiobijeenkomsten en het volgen van opleidingen en of workshops. Ook hier hanteren we de leercyclus, waarin reflectie en het nemen van verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling voorop staan.
Zie voor de praktische uitwerking van ons onderwijs het daltonontwikkelplan, het handboek voor leerkrachten ( met daarin Daltonaspecten) en het borgboek.