Daltononderwijs

SBO Daltonschool de Leilinde mag zich sinds juni 2010 een officiële Daltonschool noemen. Dat houdt in dat er binnen de school volgens het Daltononderwijs gewerkt wordt.
Deze vorm van onderwijs is terug te zien in de gehele school. De vijf kernwaarden: zelfstandigheid , vrijheid in gebondenheid ( verantwoordelijkheid) , samenwerking, reflectie, effectiviteit /doelmatigheid staan centraal.
De zelfstandigheid van de leerling bestaat uit: inplannen van een taakkaart met
daarop de te maken lesstof, de zelfcor-rectie, de planning van de te  maken vakken, leren omgaan met uitgestelde aandacht, zelfstandig met hulpmiddelen omgaan.
 
De vrijheid in gebondenheid, welke wij verantwoordelijkheid noemen, komt tot uiting in: zelf zorgdragend voor de te maken leerstof en de uitvoering ervan, sociaal gedrag in en buiten de groep ten aanzien van medeleerlingen en leerkrach-ten ,vertrouwen hebben in het dragen van verantwoordelijkheid, leren kiezen van werkplekken, motivatie en tijdsplanning.
De samenwerking komt in onze school tot uiting door middel van:
Samenwerken met een maatje, het leren samenwerken in groepjes, het leren tonen van respect naar elkaar.
De leerlingen leren om minder afhankelijk te zijn van de leerkracht. Elk kind werkt op onze school op zijn / haar eigen leerniveau. Daarbij kunnen ze dan leren om een beroep te doen op een klasgenoot, wanneer ze iets willen vragen. De leerkracht ziet zijn/haar rol veranderen naar een begeleidende functie.
Reflectie vindt plaats door de wekelijkse reflectievraag op de taakkaart en de reflectie gedurende de dagactiviteiten.
Maar onder reflectie verstaan we, bijvoorbeeld ook:
Maakt de leerling een planning? En reflecteert hij/ zij hierop? De leerkracht geeft feedback en kijkt kritisch naar zijn/haar werk.In de bovenbouw worden kind-/coachgesprekken gehouden.
En de school hanteert een doorgaande lijn m.b.t. reflectie.
Effectiviteit/ doelmatigheid heeft als doel om op de juiste wijze de leertijd in te vullen, zodat de leerling volop in de gelegenheid de leerstof tot zich te nemen.
Borging behandelt onder andere: Heeft de school een daltonplan, scholen de leer-krachten zich bij en/of is de school actief in het regio-overleg? En wordt alles over de werkwijze binnen de school vastgelegd.
 
We werken binnen SBO de Leilinde in alle groepen,  volgens dit onderwijssysteem. Dit is o.a. te herkennen aan:
 
  • het werken met een taakkaart
  • het werken met een “stoplicht”
  • handelingswijzers die de kinderen aanwijzingen geven hoe ze met materialen om moet gaan en waar ze te vinden zijn
  • zelf leren corrigeren van het gemaakte werk
  • pictogrammen
  • samenwerkingscriterium per maand
  • reflectievraag per week.

Voor meer informatie over Daltononderwijs, Scholen op de kaart en de Onderwijsinspectie verwijs ik u naar de volgende links:

http://www.dalton.nl

http://www.scholenopdekaart.nl

http://onderwijsinspectie.nl