Jaarverslag 2017-2018


Jaarverslag 2017-2018 Medezeggenschapsraad S.B.O. Daltonschool De Leilinde
De Medezeggenschapsraad (MR) van SBO Daltonschool De Leilinde bestaat uit vertegenwoordigers vanuit het onderwijzend personeel en de oudergeleding. De directeur van onze school is tijdens de vergaderingen aanwezig als adviseur.
Vanuit het team                                                         Ouders
Jacqueline Klijn (voorzitter)                                     Raymond Kolhberg
Méta Hobo/Wijnanda Abbing                                   Bianca van Ratingen (secretaris)
Stéphanie IJpelaar                                                     Ilse Smits
Dick Barghoorn (adviserend lid/directie)
De besproken onderwerpen
GMR vertegenwoordiging
De MR dient 2 vertegenwoordigers te hebben in de GMR. Een ouder en een personeelslid. Raymond Kohlberg gaat, als ouder, De Leilinde vertegenwoordigen in de GMR. Binnen het team wordt nog een vertegenwoordiger gezocht.
Scholing MR leden
Voor de MR van De Leilinde zijn offertes aangevraagd voor training en/of scholing. Deze waren behoorlijk prijzig. Om de kosten te beperken wordt er bezien of er bredere belangstelling in het samenwerkingsverband bestaat.
Begroting
De financiële begroting voor 2018-2019 is gepresenteerd. Ook de realisaties van 2017-2018 zijn besproken. Vanuit de MR zijn geen aandachtspunten gekomen. De financiële begroting geeft de school voldoende ruimte.
Toekomst/nieuwbouw
De gemeente Heusden heeft drie locaties in optie. Van deze locaties moet onderzocht worden welke het beste past voor de nieuw te bouwen school. Het is dus nog allemaal nog heel in het begin. Maar we gaan er komende periode mee aan de slag en de ouders zullen regelmatig over de nieuwbouw worden geïnformeerd.
Zwemmen
Zwemmen is natuurlijk heel belangrijk. Voor dit schooljaar is er een zwemdag gepland. Deze dag moet natuurlijk aan alle veiligheidseisen voldoen. Na het inventariseren van de zwemdiploma’s blijkt het organisatorisch onmogelijk om hieraan te voldoen. Helaas is de zwemdag niet doorgegaan. Veiligheid boven alles.
Nogmaals zijn er uitgebreide gegevens onder de ouders verspreid van zweminstellingen die een zwemdiploma mogelijk kunnen maken voor de doelgroep van “De Leilinde”.
CAO personeel/Vacatures
Er zijn bijzonder veel vacatures ontstaan. Gelukkig zijn ze allemaal weer ingevuld. Tevens zijn er gelden beschikbaar gesteld voor een ander belangrijk doel. Het verminderen van de werkdruk. Bezien gaat worden hoe dit besteed gaat worden. 
Vakantierooster
De MR heeft adviesrecht over het vakantierooster. Het vakantierooster wordt akkoord bevonden en komt vervolgens komt op de website te staan en in de jaarkalender voor de ouders.
Formatieplan
In het formatieplan wordt vastgelegd hoeveel formatie er beschikbaar is. Vervolgens wordt er door directie en team gekeken hoeveel groepen er gemaakt kunnen worden. De personeelsgeleding van de MR heeft instemmingsrecht m.b.t. het formatieplan. De oudergeleding heeft adviesrecht op dit punt. Het formatieplan 2018-2019 is door de MR goedgekeurd. De MR is op de hoogte gehouden van het formatieproces voor schooljaar 2018-2019. Alle posities zijn mooi ingevuld. Vervanging blijft een aandachtspunt.
Schoolgids
In de schoolgids zijn allerlei praktische zaken opgenomen. De MR heeft instemmingsrecht. Met de schoolgids voor het schooljaar 2018-2019 is ingestemd.
Financieel jaarverslag
De MR is van mening dat De Leilinde er financieel gezond voor staat. Dit is het resultaat van goed financieel beleid.
MR verkiezingen
Voor Méta Hobo kwam er een einde aan haar MR termijn omdat zij een andere baan had gevonden. Haar opvolger was snel gevonden in Wijnanda Abbing. Wijnanda zal eerder aanschuiven dan het nieuwe schooljaar.
Tenslotte: Ook komend schooljaar zal de MR kritisch opbouwend kijken naar alles wat ons wordt voorgelegd. Heeft u onderwerpen die naar uw mening besproken moeten worden, aarzel dan niet om ons aan te spreken of uw opmerkingen en vragen aan ons te mailen.